به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

رمز نگاری به روش ویگنر

در این روش از کلمه کلیدی برای رمز نگاری و جدولی که حروف متناظر با آن استخراج می شود استفاده می کنند این روش توسط رمز نگار فرانسوی ( ویگنر ) ابداع شد
دراین روش متن مورد نظر را بصورت سطری و بدون فضای اضافه و حروف نشانگذاری و غیره در کنار هم می نویسند به عنوان مثال به متن زیر توجه کنید

We have discovered several serious security flaws in the protocol.

در این متن تمام حروف بصورت بزرگ یا کوچک در نظر گرفته شده و فضای خالی بین حروف حذف می شوند پس از این کار جمله به شکل زیر تبدیل می شود .

wehavediscoveredseveralserioussecurityflawsintheprotocol

جمله فوق از شکل طبیعی خود خارج می شود
در ادامه کلمه ای که بعنوان کلید در نظر گرفته شده است (بعنوان مثال attack )در سطری دیگر متناظر با جمله اول تکرار می شود

wehavediscoveredseveralserioussecurityflawsintheprotocol
attackattackattackattackattackattackattackattackattackattack


پس از آن از جدولی به صورت زیر استفاده می کنیم

- - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
b - b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a
c - c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b
d - d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c
e - e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d
f - f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e
g - g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f
h - h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g
i - i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h
j - j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i
k - k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j
l - l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k
m - m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l
n - n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m
o - o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n
p - p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o
q - q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p
r - r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q
s - s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r
t - t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
u - u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
v - v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
w - w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
x - x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
y - y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
z - z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y

تا این مرحله ابزار اساسی رمز نگاری با روش ویگنر شامل متن اصلی , کلید رمز , و جدول ویگنر در اختیار ما قرار گرفته است .
جمله مورد نظر را که در این مرحله از شکل اولیه خود خارج شده است را به ترتیب توالی حروف و بصورت حرف به حرف انتخاب می کنیم و به دنبال ان از کلمه رمز که به تکرار و با طولی معادل طول جمله اولیه در زیر جمله اول نوشته شده است نیز کلمه معادل همان حرف را انتخاب می کنیم
بعنوان مثال در دنباله زیر
wehave
attackat
حرف w از جمله اصلی سطر w و حرف a از کلمه رمز ستون a را تعیین کرده که حرف مرتبط با این سطر و ستون حرف w خواهد بود .
حرف e از جمله اصلی سطر e و حرف t از کلمه رمز ستون t را تعیین کرده که حرف مرتبط با این سطر و ستون حرف x خواهد بود .
باادامه این کار جمله زیر استخراج می شود .
wxaaxo


تاریخ بروزرسانی 1399/03/10


advertise
advertise
advertise
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است