به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

مشتق / مشتق توابع نمائیدر این مبحث, مسایلی را مورد بحث قرار میدهیم که جواب آنها اکسترمم مطلق یک تابع روی یک بازه بسته است. در این مسایل از قضیه اکسترمم استفاده می شود که وجود یک مقدار ماکسیمم مطلق و یک مقدار مینیمم مطلق را برای تابعی روی یک بازه بسته تضمین میکند، به شرطی که تابع روی آن بازه بسته پیوسته باشد. این روش را با چند مثال نمایش میدهیم.
مثال 1: یک سازنده جعبه، می خواهد از تکه مقواهایی که باید بریده شوند برابر12 اینچ مربع با بریدن چهار مربع متساوی از چهار گوشه هریک، و بالازدن جوانب آن , جعبه سرباز بسازد. طول ضلع مربع هایی که باید بریده شوند چقدر باشد تا حجم جعبه به حداکثر ممکن برسد؟
حل: فرض کنید طول ضلع هریک از مربع هایی که باید بریده شوند چقدر باشد تا حجم جعبه اینج مکعب باشد. طول ابعاد جعبه, برحسب اینج برابر است با نقاط اکسترمم ، نقاط اکسترمم , نقاط اکسترمم . شکل زیر یک تکه مقوای داده شده را نشان می دهد

نقاط اکسترمم


و شکل زیر جعبه مطلوب را.

نقاط اکسترمم


حجم جعبه برابر حاصلضرب سه بعد آن است لذا

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم


مقدار نقاط اکسترمم مورد نظر در بازه بسته نقاط اکسترمم قرار دارد. چون نقاط اکسترمم روی بازه بسته نقاط اکسترمم پیوسته است, از قضیه اکسترمم نتیجه می شود که روی این بازه نقاط اکسترمم دارای یک مقدار ماکسیمم مطلق است. همچنین میدانیم که این مقدار ماکسیمم مطلق یا به ازای یک عدد بحرانی به دست می آید و یا به ازای یکی از نقاط انتهایی. برای محاسبه اعداد بحرانی نقاط اکسترمم ابتدا نقاط اکسترمم را محاسبه مکنیم و حالاتی که نقاط اکسترمم یا نقاط اکسترمم وجود ندارد را به دست میآوریم . از معادله قبل داریم:

نقاط اکسترمم


بنابراین

نقاط اکسترمم


نقاط اکسترمم به ازای تمام مقادیر نقاط اکسترمم وجود دارد. اگر نقاط اکسترمم و از آن نتیجه می شود. که نقاط اکسترمم. اعداد بحرانی نقاط اکسترمم عبارتند از 2 و 6 و هر دو در بازه بسته نقاط اکسترمم هستند. مقدار ماکسیمم مطلق نقاط اکسترمم یا به ازای یک عدد بحرانی به دست می آید و یا به ازای یکی از نقاط انتهایی چون نقاط اکسترمم و مقدار ماکسیمم مطلق نقاط اکسترمم روی نقاط اکسترمم عدد 128 است که در 2 به دست می آید. پس بیشترین حجم ممکن 128 اینچ مکعب است و این مقدار وقتی به دست می اید که طول ضلع مربع هایی که باید بریده شوند برابر با 2 اینج باشد.
مثال 2: دو نقطه نقاط اکسترمم و نقاط اکسترمم در دو طرف یک رودخانه مستقیم به عرض 3 کیلومتر مقابل هم قرار دارند. نقطه نقاط اکسترمم که 2 کیلومتر از نقطه نقاط اکسترمم فاصله دارد, در همان طرف از رودخانه واقع است که نقطه نقاط اکسترمم . یک شرکت تلفن میخواهد از نقاط اکسترمم به نقاط اکسترمم کابل بکشد. اگر هزینه هرکیلومتر کابل در زیر آب 25 درصد بیش از هزینه کابل روی زمین باشد. کدام خط کابل برای شرکت مقرون به صرفه تر است.
حل: به شکل زیر رجوع کنید.

نقاط اکسترمم

فرض کنید نقطه ای چون نقاط اکسترمم واقع در ساحل مشترک نقاط اکسترمم و نقاط اکسترمم بین نقاط اکسترممو نقاط اکسترمم در جایی است که کابل از نقاط اکسترمم به نقاط اکسترمم و از آنجا به نقاط اکسترمم میرود . و فرض کنید فاصله بین نقاط اکسترمم تا نقاط اکسترمم , نقاط اکسترمم کیلومتر باشد. پس فاصله بین نقاط اکسترمم تا نقاط اکسترمم , نقاط اکسترمم کیلومتر است و نقاط اکسترمم . فرض کنید هزینه هر کیلومتر کابل روی زمین نقاط اکسترمم تومان و هزینه هرکیلومتر کابل زیر اب نقاط اکسترمم تومان باشد ( نقاط اکسترمم مقداری ثابت). اگر نقاط اکسترمم تومان کل هزینه کابل از نقاط اکسترمم تا نقاط اکسترمم و از نقاط اکسترمم تا نقاط اکسترمم باشد. داریم. نقاط اکسترمم چون نقاط اکسترمم بر نقاط اکسترمم پیوسته است، می توانیم از قضیه اکسترمم استفاده کنیم، لذا روی نقاط اکسترمم هم مقدار ماکسیمم مطلق دارد و هم مقدار مینیمم مطلق. در اینجا منظور ما یافتن مقدار مینیمم مطلق است.

نقاط اکسترمم
نقاط اکسترمم

به ازای همه مقادیر نقاط اکسترمم وجود دارد. اگر بنویسیم نقاط اکسترمم و معادله را نسبت به نقاط اکسترمم حل کنیم داریم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم


عدد 4- یک ریشه اضافی معادله بالا است و 4- هم در بازه نقاط اکسترمم قرار ندارد. بنابراین عدد c در نقاط اکسترمم نیست. لذا مقدار مینیمم مطلق c بر نقاط اکسترمم باید به ازای یکی از نقاط انتهایی بازه به دست آید. حال نقاط اکسترمم و نقاط اکسترمم را محاسبه می کنیم

نقاط اکسترمم

نقاط اکسترمم


چون مقدار نقاط اکسترمم مقدار مینیمم مطلق C روی نقاط اکسترمم عدد نقاط اکسترمم است که به ازای نقاط اکسترمم به دست میآید. پس، برای صرف کمترین هزینه باید کابل در زیر آب و به طور مستقیم از A تا C کشیده شود


1. مطلوب است محاسبه مساحت بزرگترین مستطیلی که محیط آن 255 سانتیمتر است.
2. مطلوب است محاسبه مساحت بزرگترین مثلث متساوی الساقین که محیط آن 18 سانتی متر است.
3. مطلوب است عددی از بازه [1,5] که تفاضل بین آن عدد و مربعش ماکسیمم باشد.
4. مطلوب است عددی از بازه [1/3,2] که مجموع ان عدد و عکسش ماکسیمم باشد.
5. مطلوب است مساحت بزرگترین مستطیلی که دو راس آن محور x ها باشد، دو راس دیگرهم روی یا بالای محور x ها باشد و هم روی سهمی نقاط اکسترمم
6. مطلوب است مساحت بزرگترین مستطیل قابل محاط در یک دایره به شعاع r .
7. یک سازنده قوطی حلبی، با بریدن مربع های متساوی از چهار گوشه ورق های حلبی به ابعاد 8 اینچ و 15 اینچ و بریدن چهار طرف آن قوطی های سرباز می سازد. مطلوب است طول ضلع مربع هایی که باید بریده شود، تا حجم قوطی ساخته شده بیشترین مقدار ممکن باشد
8. میخواهیم اطراف قطعه زمین مستطیل شکلی را نرده بکشیم و سپس با نرده دیگری ان را از وسط نصف کنیم. اگر بهای هر فوت نرده وسطی دو دلار و بهای هر فوت نرده دیگر پنج دلار باشد، مطلوب است ابعاد قطعه زمینی با بیشترین مساحت ممکن که بتوان آن را با 965 دلار نرده کشی کرد.
9. می خواهیم سه طرف قطعه زمین مستطیل شکلی را که یک طرف آن رودخانه است و به عنوان حصار طبیعی محسوب می شود، نرده بکشیم. با این شرایط ابعاد بزرگترین قطعه زمین را بیابید که بتوان با 25 متر نرده محصور شود.
10. برای اینکه بسته ای با پست فرستاده شود، مجموع طول کمر ( محیط یک مقطع عرضی) آن نباید از 100 اینچ تجاوز کند میخواهیم بسته ای به شکل مکعب مستطیل را که مقطع عرضی آن مربع است با پست بفرستیم. با این شرایط، ابعاد بسته ای را که دارای بزرگترین حجم ممکن است بیابید.
11. جزیره ای در نقطه ای چون A واقع است که 6 کیلومتر از B ، نزدیکترین نقطه یک ساحل مستقیم به A ، فاصله دارد. شخصی که ساکن جزیره است میخواهد به نقطه ای چون C برود که در ساحل قرار دارد و در امتداد ساحل فاصله آن تا B ، 9 کیلومتر است. این شخص می تواند قایقی با ترخ هر کیلومتر 25 دلار کرایه کند و با آن تا نقطه ای چون P واقع بین B و C برود. از انجا، از طریق یک جاده مستقیم، با یک تاکسی با نرخ هر کیلومتر 2 دلار خود را به C برساند. از A به C ارزانترین راه کدام است.
12. تمرین 11 را در حالتی که فاصله CB و در امتداد ساحل تنها 7 کیلومتر باشد، حل کنید.
13. مثال 2 ی این بخش را درصورتی که فاصله نقطه C تا B در امتداد رودخانه 6 کیلومتر باشد، حل کنید.
14. مثال 2 و تمرین های 11، 12، و 13 حالت های خاصی از مساله کلیر تر زیرند: فرض کنید نقاط اکسترمم که در آن x در نقاط اکسترمم است و نقاط اکسترمم . نشان دهید برای اینکه مقدار مینیمم مطلق نقاط اکسترمم به ازای عددی از بازه باز نقاط اکسترمم به دست می آید، نامساوی نقاط اکسترمم باید برقرار باشد.
15. اگر برد گلوله ای نقاط اکسترمم فوت باشد، انگاه نقاط اکسترمم که در آن نقاط اکسترمم سرعت اولیه بر حسب فوت بر ثانیه، نقاط اکسترمم شتاب ثقل بر حسب فوت بر مربع ثانیه، و θ اندازه زاویه بین لوله تفنگ و افق بر حسب رادیان است. مقدار θ چقدر باشد تا برد ماکسیمم باشد.


تاریخ بروزرسانی
1400/05/01advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است