به سایت اموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

معادلات ديفرانسيل غير عادي

در اين نوع از معادلات معمولا با در نظر گرفتن

img

معادله ديفرانسيل را حل مي كنيم به مثالهاي زير توجه كنيد:
مثال :معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد .

img

حل :

img

معادله داراي دو جواب مي باشد يكي P=0و ديگري

img

img

كه از دومي جواب غير عادي y=0 را خواهيم داشت:
مثال :معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد:

img

پاسخ:

img
advertise
advertise
advertise
advertise