به سایت اموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

حل معادلات ديفرانسيل با استفاده از روش تغيير متغيير

در این روش برای حل معادله img ابتدا جواب عمومي را بدست مي آوريم img آنگاه img كه img مجهولهايي هستند كه بايد بدست آوريم.
img
img
كه
img
مثال :معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد.
img
حل :
img
تمرين :معادلات ديفرانسيل زير را حل كنيد :
1.img
2.img
3.img


advertise
advertise
advertise
advertise