به سایت اموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

حل معادلات ديفرانسيل با استفاده از روش تغيير متغير

در اين روش ما ابتدا جواب عمومی معادله ديفرانسيل را بدست مي آوريم :
img
img
آنگاه با محاسبه معادله زیر img
v1,v2 را كه مجهولهايي هستند كه بايد بدست آوريم.
img
img
img
مثال :معادله ديفرانسيل مقابل img را حل كنيد.
حل :
img
تمرين :معادلات ديفرانسيل زير را حل كنيد :

img
img
img


advertise
advertise
advertise
advertise