به سایت اموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

معادله ديفرانسيل برنولی

معادلات ديفرانسيل برنولي بصورت زیر می باشد

img *

در اين صورت طرفين را بر

img

تقسيم مي كنيم و تغيير متغير

img

در نظر گرفته آنگاه معادله ديفرانسيل خطي زير را خواهيم داشت:

img

با در نظر گرفتن معادله فوق و تقسيم * بر

img

خواهيم داشت :

img

طرفين معادله بالا را در (1-n) ضرب مي كنيم

img

آنگاه

img
مثال:معادله ديفرانسيل را حل كنيد.

img

حل:معادله ديفرانسيل برنولي مي باشد طرفين را بر

img

تقسيم مي كنيم در نتيجه

imgتمرين:

img
img
img
img
img
imgadvertise
advertise
advertise
advertise