به سایت اموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

معادله ديفرانسيل خطی

روش حل معادلات دیفرانسیل خطی

تركيب معادلات ديفرانسيل خطي به صورت زیر مي باشد.

img

در اين حالت y را از فرمول زير بدست مي آوريم:

img

مثال: معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد:

img

داريم

img

آنگاه

img


مثال : معادله ديفرانسيل زیر را حل کنید

img

پاسخ :

img
تمرين:معادلات ديفرانسيل زير را حل كنيد:

img
img
img
img
img
imgadvertise
advertise
advertise
advertise